SAMAEL AUN WEOR
V.M. Samael Aún Weor
LAKSHMI
V.M. Lakhsmi Daimon